Polityka prywatności

1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w związku z rejestracją i korzystaniem z usługi www.sasiedzki.pl są przetwarzane przez Fusion Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Centrum A4 /U3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000502729, posiadającą NIP: 6783150574, REGON: 123074055, która jest administratorem (ADO) tych danych w zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO).
 2. Dane osobowe powierzane przez Użytkowników, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP, przetwarzane są w celu:
  1) przedstawienia oferty dedykowanej – do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;
  2) realizacji zawartej umowy kupna sprzedaży Usługi/Towaru (definicja w Regulaminie) – przez czas jej trwania;
  3) działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług – z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych – przez czas trwania umowy;
  4) spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości – do czasu wynikającego z rzeczonych przepisów;
  5) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Fusion Marketing Sp. z o.o. świadczenie części usług.
 4. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 5. W zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:
  1) żądania od ADO dostępu do nich;
  2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4) przenoszenia danych;
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie Sprzedaży) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 7. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila:
 8. W sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Zasady bezpieczeństwa

 1. Fusion Marketing Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Spółka dokłada należytej staranności, aby informacje zawierające dane osobowe były:
  1) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  2) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3) proporcjonalne, dokładne i aktualne,
  4) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  5) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  6) bezpiecznie przechowywane i nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 2. Użytkownik dla swojego bezpieczeństwa, powinien:
  1) wylogowywać z swojego konta użytkownika (Panel Użytkownika) po zakończonej każdej sesji. Wylogowanie w serwisie www.sasiedzki.pl następuje po kliknięciu przycisku/linku „Wyloguj”;
  2) zachować login i hasło do konta użytkownika (Panel Użytkownika) w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywać danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
  3) korzystać z programów antywirusowych oraz regularnie skanować dysk w poszukiwaniu wirusów;
  4) korzystać z www.sasiedzki.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów lub innych urządzeń, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które są podawane przez Użytkownika;
  5) w przypadku korzystania z www.sasiedzki.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, dbać, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać następna osoba, która będzie korzystała z tego komputera.

3. Informacje techniczne

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Użytkownik nie musi np. każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co umożliwia rozwijanie Serwisu zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.
 2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń Użytkownika i nie zmieniają ich ustawień ani ustawień zainstalowanego na nich oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 3. W trakcie korzystania z Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z Panelu Użytkownika, jego opuszczenia lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. www.sasiedzki.pl wykorzystuje następujące pliki cookie:
  1) pliki niezbędne do działania - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu www.sasiedzki.pl, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe;
  2) pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w obrębie Serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;
  3) pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Serwisu;
  4) pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła,;
  5) pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Fusion Marketing Sp. z o.o. lub przez współpracujące z Fusion Marketing Sp. z o.o. podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Użytkownka, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
  6) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzysta Użytkownik.
 5. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Użytkownika, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Można również za każdym razem po zakończeniu korzystania z Serwisu usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 6. Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.
 7. Fusion Marketing Sp. z o.o. stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych oraz wykorzystuje nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące
 8. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

4. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.sasiedzki.pl