Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w serwisie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sasiedzki.pl.

I. Definicje

Sprzedawca/Usługodawca – Fusion Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie os. Centrum A 4 /U3, 31-923 Kraków, NIP: 6783150574, REGON: 123074055

Regulamin – niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient/Kupujący – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Serwisu Internetowego.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z funkcjonalności świadczonych w ramach Serwisu Internetowego, niekoniecznie zarejestrowana w Panelu Użytkownika;

Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – produkty cyfrowe dostępne w wersji elektronicznej lub dostęp do wiedzy/zasobów na platformie, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Usługa – odpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem Serwisu np. usługa reklamowa.

Produkt – Towary cyfrowe i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Serwisie Internetowym / Cenniku.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów i/lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sasiedzki.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt/Usługę lu korzystać z udostepnionych funkcjonalności.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów lub Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Panel Użytkownika – indywidualne i opcjonalne miejsce dla Użytkownika wymagające rejestracji które rozszerza możliwości Serwisu Internetowego.

II. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego sprzedaży Produktów i/lub Usług, wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane oraz sposobu funkcjonowania Serwisu.

2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu Internetowego.

3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieokreślony.

4. Administrator może odmówić rejestracji, zablokować lub usunąć istniejące konto w Panelu Użytkownika, jeżeli podany adres email jest już używany w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że dane podane podczas rejestracji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

5. Użytkownik rejestrując się lub logując w Serwisie oświadcza, że podane przez niego dane są kompletne i prawdziwe oraz, że nie naruszają w jakikolwiek sposób praw osób trzecich.

6. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Serwisu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

7. Złożenie Zamówienia w Serwisie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.

8. Regulamin jest dostępny na stronie https://sasiedzki.pl/static/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

9. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej:

10.Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

11. Serwis Internetowy może prowadzić sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

12. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Ogólne informacje dotyczące Produktów i Usług oraz licencji na korzystanie z Produktów

1. Na Produkty oferowane w Serwisie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na korzystanie z Produktów, w tym na e-booki na czas nieokreślony.

2. Produkty sprzedawane są wyłącznie w wersji „elektronicznej” co oznacza, że Produkt jest dostępny do pobrania ze Strony Serwisu w formie pliku cyfrowego np. PDF.

3. Usługi oferowane przez Sprzedawcę nie podlegają zwrotom konsumenckim.

IV. Wymagania techniczne

1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.

2. W celu korzystania ze Serwisu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. W trakcie korzystania z Serwisu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny https://sasiedzki.pl/static/polityka_prywatnosci.

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

5. Korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani 100% bezpieczeństwa danych mimo dołożenia wszelkich starań oraz zachowania standardów bezpieczeństwa (szyfrowanie). Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

6. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Serwisu.

8. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Serwisem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

9. Klient nie może umieszczać na Stronie Serwisu treści bezprawnych.

V. Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

VI. Składanie i przyjmowanie Zamówień

1. Kupujący składa Zamówienie poprzez:
a) wysłanie formularza zamówienia / dodania ogłoszenia w formie elektronicznej ze strony Serwisu Internetowego
b) w szczególnych przypadkach lub problemach technicznych zamówienie można złożyć mailowo.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.

5. Sprzedawca potwierdza opłacone Zamówienia poprzez wiadomość email.

6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

VII. Zasady dostarczania Zamówień.

1. Dostawa kupionego Produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu elektronicznego.

VIII. Zasady i formy płatności

1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Serwisu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana na Stronie Serwisu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.

2. Na życzenie klienta, do każdego sprzedanego Produktu, Sprzedawca wystawi fakturę VAT.

3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

4. W Serwisie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
Przedpłata Przelewy24
a) Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu transakcyjnego Przelewy24. Po wybraniu opcji Przelewy24 Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.przelewy24.pl, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności lub będzie mógł dokonać płatności kartą. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie z Serwisu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
b) Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.przelewy24.pl, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.
c) Regulamin świadczenia usług Przelewy24 jest dostępny na stronie www.przelewy24.pl/regulamin.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IX. Odstąpienie od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

X. Tryb postępowania Reklamacyjnego

1. Produkty posiadają gwarancję Sprzedawcy (gwarant). Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na Stronach Serwisu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

2. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, mailem - rekomendowane) na adres Serwisu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej .

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

4. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

5. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

XI. Polityka prywatności

1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Fusion Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie os. Centrum A 4 /U3, 31-923 Kraków, NIP: 6783150574, REGON: 123074055.

3. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej: https://sasiedzki.pl/static/polityka_prywatnosci

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Serwisem a Klientami: a) będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.), b) nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.